Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
University of Canberra มอบทุนการศึกษา $5,000 แก่นักเรียนไทย

University of Canberra มอบทุนการศึกษามูลค่า $5,000 ให้กับนักเรียนไทยที่สมัครเรียนหลักสุตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทกับมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาสามารถใช้ได้กับผู้ที่เริ่มเรียนในปี 2017

*ทุนการศึกษามูลค่า $ 5000 จะถูกมอบให้ในปีแรกของการศึกษา

 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกทุน:

•เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทกับ UC

•นักเรียนที่เป็นนักเรียนของ UCC หรือ UC อยู่แล้วจะไม่มีสิทธิ์สมัคร

•ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลสอบเทียบเท่าคะแนน ATAR เท่ากับ 75 หรือผลการเรียนรับรองของประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาโดยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

•ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5 จาก 7 ในระดับปริญญาตรีหรือเฉลี่ยโดยรวม 70%

•ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีผลสอบ IELTS ในระดับต่ำสุดที่ 5.5 (คะแนนรวมของการสอบแบบ Academic Test)

 

เงื่อนไข:

•ทุนการศึกษาจะมอบให้ในภาคการศึกษาแรก ไม่สามารถจะเลื่อนการเสนอทุนการศึกษาได้

•ทุนการศึกษาไม่สามารถโอนข้ามหลักสูตรและใช้ได้เฉพาะกับข้อเสนอที่ได้รับของผู้สมัครเท่านั้น

•ในกรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับการเสนอทุนการศึกษา UC มากกว่าหนึ่งทุน ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุดที่ได้จะถูกมอบให้ผู้สมัคร

•นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาความเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัครทุน:

ผู้สมัครที่ผ่านเงื่อนไขมีสิทธิ์ในการพิจารณารับทุน โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับทุนการศึกษาในเวลาเดียวกันที่ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในการสมัคร

 

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง