Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ACU International Student Scholarship (ISS) ทุนการศึกษา 50% จาก ACU

 

Australian Catholic University (ACU) มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ตลอดทั้งหลักสูตรการศึกษาถึง 20 ทุน สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

- ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก (ไม่รวมหลักสูตร Pathway / หลักสูตรประกาศนียบัตร)

- เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในวิทยาเขตที่กำหนดของ ACU

- ต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลจากที่อื่นมาก่อน

- ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือ Study Abroad กับทาง ACU

- แสดงหลักฐานของผลการเรียนรวมที่สำเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ยของอย่างน้อย 80% ของผลการเรียนทั้งหมด ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาของผู้สมัคร (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หรือผลการเรียนระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)

- สำเร็จการศึกษาภายในสองปีที่ผ่านมา

 

สมัครได้ที่: http://webapps.acu.edu.au/scholarship/index.php?sbid=338363

 

*โปรแกรมออนไลน์สำหรับ ACU International Students Scholarship (ISS) เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน 2017 คุณจะต้องได้จดหมายตอบรับ (แบบมีเงื่อนไขหรือหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้) สำหรับการเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคมปี 2017 จาก ACU Admissions ก่อนที่คุณจะสมัครทุนการศึกษานี้

 

วันปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2017 (เวลาซิดนีย์)

 

ประกาศผลและการรับทุน:

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการแจ้งกลับทางอีเมล์ในปลายเดือนพฤษภาคม / ต้นเดือนมิถุนายน 2017 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้ทุนการศึกษา นักเรียนจะต้องตอบรับข้อเสนอของพวกเขาโดยการคลิกที่ลิ้งค์ "accept"  แล้วจดหมายตอบรับฉบับใหม่ (ที่มีส่วนลดจากทุนการศึกษา) จะถูกส่งมาให้นักเรียนภายใน 5 วันทำการเพื่อให้ดำเนินการชำระค่าเรียนเริ่มต้นของพวกเขาในการออก COE 

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง