Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
University of Canberra มอบทุนการศึกษาด้าน Network and Software Engineering

University of Canberra มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ด้าน Network and Software Engineering

 

โดยทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ด้าน Network and Software Engineering สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ในปี 2016 และ 2017

มูลค่าของทุนการศึกษา: $20,000 / 4 ปีของการศึกษา (8 ภาคการศึกษา)
นักเรียนจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา $2,500 ในแต่ละภาคการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์สมัคร:

•เป็นนักเรียนต่างชาติยื่นสมัครเรียนระดับปริญญตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ด้าน Network and Software Engineering

•มีคะแนนสอบ ATAR 80 หรือเทียบเท่า

•ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีผลสอบ IELTS แบบ Academic ต่ำสุดที่ 5.5

•เรียนที่วิทยาเขต Bruce เท่านั้น

 

 เงื่อนไข:

•ทุนการศึกษาจะมอบให้ในภาคการศึกษาแรก ไม่สามารถจะเลื่อนการเสนอทุนการศึกษาได้

•ทุนการศึกษาไม่สามารถโอนข้ามหลักสูตรและใช้ได้เฉพาะกับข้อเสนอที่ได้รับของผู้สมัครเท่านั้น

•ในกรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับการเสนอทุนการศึกษา UC มากกว่าหนึ่งทุน ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าสูงสุดที่ได้จะถูกมอบให้ผู้สมัคร

•นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาความเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

•ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย GPA อยู่ที่ 5 จาก 7 นักศึกษาที่รักษาเฉลี่ยไม่ได้ ทุนการศึกษาจะถูกยกเลิกทันที

 

วิธีการสมัครทุน:

ผู้สมัครที่ผ่านเงื่อนไขมีสิทธิ์ในการพิจารณารับทุน โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับทุนการศึกษาในเวลาเดียวกันที่ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในการสมัคร

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง