Follow Us
Choose Your Language :
เรียนต่อต่างประเทศ
อังกฤษ

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีชื่อเต็มว่า The United of Great Britain and Northern Ireland ด้วยความที่เป็นเกาะใหญ่ ดินแดนสหราชอาณาจักรจึงล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลเหนือ ทะเลไอริช และช่องแคบอังกฤษ เป็นประเทศที่มีความเจริญทั้งทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหรรม การศึกษา มีภูมิประเทศที่สวยงาม ความสวยงามของบ้านเรือนจนถึงปราสาทพระราชวัง เขตการปกครอง: สหราชอาณาจักรครอบคลุมรัฐ 4 ดินแดน คือ อังกฤษ (England), สกอตแลนด์ (Scotland), เวลส์ (Wales) และ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) สำหรับส่วนที่เรียกว่า เกรท บริเทน (Great Britain) ประกอบด้วย 3 ดินแดนแรก ส่วนใหญ่ชอบเรียกเหมารวมกันว่า เกาะอังกฤษ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ EU

ข้อมูลทั่วไปของ อังกฤษ

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม) - อุณหภูมิอยู่ที่ 6 ถึง 11 C เดือนพฤษภาคมอากาศจะค่อนข้างอบอุ่น อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม) - อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 14 – 20 C อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นเป็นประมาณ 28 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน) - อากาศอบอุ่นสลับกับอากาศหนาว อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ 7 – 14 C ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) ในตอนกลางวันจะสั้นที่สุดและอากาศจะหนาวที่สุดในรอบปี (กลางวันประมาณ 7-8 ชั่วโมง) ในช่วงกลางวันอากาศจะหนาวและแห้งแต่ท้องฟ้าสว่างอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ที่ 1-5 C เขตเวลา เวลาของสหราขอาณาจักรช้ากว่าประเทศไทย 6 – 7 ชั่วโมง

ทำไมถึงควรเรียนต่อ อังกฤษ

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของอังกฤษได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐานชั้นสูงมาอย่างต่อเนื่องและมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาทั่วโลก นอกจากนี้อังกฤษยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

ระดับประถมศึกษา (Preparatory School)

        เริ่มตั้งแต่อายุ 5-13 ปี โดยการเรียนการสอนจะเน้นให้เด็ก มีทักษะในการเขียนและทักษะด้านตัวเลข เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถตามวัย

•    ระดับเตรียมประถมศึกษา (Pre - Preparatory School) รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 -7 ปี

•    ระดับประถมศึกษา (Preparatory School) รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 8 -13 ปี สำหรับการศึกษาในระดับนี้จะมุ่งเน้นการเตรียมตัวเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

โรงเรียนรัฐบาลแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

Comprehensive School มีนักเรียนประมาณ 90% ของโรงเรียนรัฐบาลเลือกโรงเรียนลักษณะนี้ โดยรับนักเรียนผู้มีความสามารถในหลายด้านและมีวิชาการให้เลือกมากมาย

Grammar School เป็นโรงเรียนที่เน้นหนักในด้านการศึกษามีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการเรียน

Secondary Modern Schools เป็นโรงเรียนที่มีการสอนแบบทั่วไป โดยโรงเรียนลักษณะนี้มีจำนวนน้อย

Public Schools เป็นโรงเรียนเอกชน นักเรียนที่เรียนเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย วิชาที่เปิดสอนในระดับมัธยมจะเป็นวิชาสามัญทั่วไป

นักเรียนจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ GCSE เมื่ออายุ 16 ปี และหลังจากสอบ GCSE  แล้วนักเรียนที่มีความต้องการจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องศึกษาอีก 2 ปี เพื่อสอบ GCE A-Level ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ในการใช้พิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

มัธยมศึกษา (Secondary School)

เริ่มตั้งแต่อายุ 11-16 ปี หรือ 18 ปี มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีถึง 16 ปี เด็กนักเรียนประมาณ 95% จะเรียนในโรงเรียนรัฐบาล สำหรับผู้ปกครองที่มีฐานะดีและมีรสนิยมสูงมักส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน โรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนต่างชาตินั้นมีสิทธิลงเรียนในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

อาชีวศึกษา ส่วนใหญ่ให้คุณวุฒิเพียงประกาศนียบัตร สถาบันเอกชนที่เลือกเรียนควรจะได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก The British Accreditation Council for Further and Higher Education (BAC) ซึ่งสถาบันที่ได้รับรองจาก BAC มีมาตรฐานการเรียน การสอนที่เชื่อถือได้

อุดมศึกษา (Higher Education)

Undergraduate (ปริญญาตรี) ปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation ของทางมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนปรับพื้นฐานของคณะ ใช้เวลาเรียน 1 ปี และสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีอีก 3 ปี

Postgraduate/Graduate

•    ปริญญาโท (1-2 ปี)

•    ปริญญาเอก (3 ปีขึ้นไป)

-    Taught Course มีการเรียนการสอน

-    Research ทำวิจัย

•    การศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อจบระดับขั้นมัธยมศึกษาแล้ว  หากนักศึกษาต้องการศึกษาต่อในระดับ วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในระดับการศึกษาต่อเนื่อง ในหลักสูตร A-Levels, GNVQ's, BTEC's  และอื่นๆ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ส่วนมากรับนักศึกษาตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป หลักสูตรในมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น

ปริญญาตรี (3 ปีสำหรับหลักสูตรทั่วไป 4ปีสำหรับหลักสูตรเฉพาะทางหรือระบบการศึกษาในสกอตแลนด์)

ปริญญาโท (1 ปีสำหรับหลักสูตรทั่วไป 2 ปีสำหรับหลักสูตรวิจัย หรือ MBA)

ปริญญาเอก (3-5 ปี)

นักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Foundation เพื่อปรับคุณวุฒิสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร

ระบบการศึกษาของ อังกฤษ
Course Search

ระบบการศึกษาของ อังกฤษ
ระบบการศึกษาของ อังกฤษ

ต้องการศึกษาต่อที่เมืองใด