Follow Us
Choose Your Language :
เรียนต่อต่างประเทศ
นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ ของเส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วย มหาสมุทรแปซิฟิกทาง ด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็ก เกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุด ของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island) ถ้ามองดูแผนที่จะเห็นว่า นิวซีแลนด์อยู่ใกล้ กับประเทศออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาด มากมาย และทะเลเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบ อุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะ ขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาด ของประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น มีเมืองหลวง คือ เวลลิงตัน

ข้อมูลทั่วไปของ นิวซีแลนด์

ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ประเทศแรกในโลก ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 3.6 ล้านคน 74% สืบเชื้อสายมาจากยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15 % เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียนจากเกาะต่าง ๆ 4 % เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% เป็นชนเชื้อสายอินเดีย ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น ในช่วงที่รัฐบาลสนับสนุน ให้ผู้มีความรู้ความสามารถอพยพจากประเทศต่าง ๆ เข้าตั้งถิ่นฐาน ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่า ชาวเอเชีย และโพลินีเซียน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบ ไปด้วยหลากหลายชนชาติ และหลากหลายภาษา

 

เมืองที่น่ารู้จัก

เกาะเหนือ

โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ เป็นที่ตั้งของ University of Auckland และ Auckland University of Technology

 

แฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งเป็นแม่น้ำยาวที่สุด ในประเทศนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของ The University of Waikato

 

เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น อาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Te Papa และ Victoria University of Wellington

 

เกาะใต้

ไครัสท์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีส่วนดอกไม้ สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน และเป็นที่ตั้งของ University of Canterbury

ทำไมถึงควรเรียนต่อ นิวซีแลนด์

ความปลอดภัย

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ และอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ปลอดภัยมาก แต่เนื่องจากทุกแห่งก็มีทั้งคนดี และคนไม่ดีปะปนกัน นักศึกษาที่ไปเรียนจึงควรจะต้องระมัดระวัง ในเรื่องความปลอดภัยของตนเองในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่

 

ภาษีเดินทางขาออก

ผู้ที่จะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ ถ้าออกจากสนามบินนานาชาติ โอ๊คแลนด์ จะต้องชำระภาษีเดินทางขาออกเป็นจำนวนเงิน 20 เหรียญนิวซีแลนด์ และ 25 เหรียญนิวซีแลนด์ ถ้าออกจากสนามบิน นานาชาติไคร้สท์เชิร์ช 

 

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่ง ของโลก มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดมีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชาวนิวซีแลนด์ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากต่างชาติ และเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ระดับ - มัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษา เอกชน โดยมีหลักสูตรสาขาวิชา ให้เลือกมากมาย

ระบบการศึกษาของ นิวซีแลนด์
Course Search

ระบบการศึกษาของ นิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาของ นิวซีแลนด์