Follow Us
Choose Your Language :
บริการเกี่ยวกับวีซ่า
บทความคุณหมอวีซ่า

ที่ CP International เราให้บริการและคำปรึกษาด้านวีซ่าของประเทศออสเตรเลียอย่างมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวีซ่าออสเตรเลียมายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากรัฐบาลออสเตรเลีย (MARN: 9896337) 

DR. VISA BLOG

วีซ่าทักษะแบบไม่ต้องมีสปอนเซอร์ (Skilled Independent Visa (Subclass 189/190))

วีซ่าทักษะนี้ต้องทำผ่านการนับแต้มทักษะเพื่อดูคุณสมบัติต่างๆ เช่น อายุ วุฒิการศึกษา ทักษะภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

วีซ่าทักษะนี้เป็นวีซ่าถาวรที่ให้ผู้ได้รับวีซ่าอยู่และทำงานในออสเตรเลียได้

หลังจากที่ยื่นเรื่องแสดงเจตจำนง (Expression of Interest or EOI) ว่าจะสมัครวีซ่าประเภทนี้และได้รับจดหมายเชิญเพื่อให้ยื่นเอกสารสมัครวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะมีเวลาเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า 60 วัน ข้อมูลและเอกสารที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีข้อมูลตรงกับที่เคยให้ไว้ตอนยื่นเรื่องแสดงเจตจำนง (EOI)

ณ เวลาที่ได้รับการเชิญให้สมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องมี

 • อาชีพที่จะแต่งตั้งต้องอยู่ในลิสอาชีพที่ออสเตรเลียกำหนด
 • ได้รับการประเมินทักษะทางอาชีพจากองค์กรนั้นๆ
 • อายุน้อยกว่า 45 ปี
 • ได้แต้มทักษะตามที่จดหมายเชิญระบุไว้
 • ได้ผลทักษะทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อย IELTS 6 ในทุกทักษะ

นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจความประพฤติ รวมถึงผู้สมัครจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับรัฐบาลออสเตรเลีย หรืออยู่ในระหว่างการจ่ายหนี้ค้างชำระให้กับรัฐบาลออสเตรเลียก่อนที่จะได้รับวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องทำ Biometrics คือการพิมพ์หลักฐานลายนิ้วและสแกนม่านตาสำหรับการสมัครวีซ่าในครั้งนี้

 

วีซ่าทำงานโดยมีนายจ้างสปอนเซอร์ (Temporary Skill Shortage visa (Subclass 482) หรือ TSS )

วิธีการสมัครจะต้อง

 • ได้รับการแต่งตั้งในอาชีพที่อยู่บนลิสอาชีพที่ออสเตรเลียกำหนด
 • มีคุณสมบัติทักษะที่ตรงตามอาชีพที่แต่งตั้งไว้
 • มีใบจดทะเบียนธุรกิจหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษตามกำหนด
 • ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับการรับรอง

ทักษะภาษาอังกฤษ

ทักษะการพูด เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควรเป็นสิ่งที่สำคัญมากในออสเตรเลีย เกณฑ์วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้

 • International English Language Testing System (IELTS)
 • Occupational English Test (OET)
 • Test of English as a Foreign Language internet-based test (TOEFL iBT)
 • Pearson Test of English (PTE) Academic test
 • Cambridge English: Advanced (CAE) test สามารถยื่นผลสอบนี้ได้หลังวันที่ 1 มกราคม 2558

ประกันสุขภาพ

ผู้สมัครต้องมีประกันสุขภาพหากไม่มี Medicare และประกันสุขภาพจะต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาที่ผู้สมัครจะอยู่ในออสเตรเลีย บริษัทประกันจะเป็นบริษัทที่อยู่ในออสเตรเลียหรือที่ประเทศผู้สมัครก็ได้

ประกันสุขภาพจะต้องคุ้มครองตัวผู้สมัครเอง และสมาชิกครอบครัวที่ติดตามผู้สมัครในออสเตรเลียด้วย

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สุขภาพและพฤติกรรมที่กำหนด และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับรัฐบาลออสเตรเลียหรืออยู่ในระหว่างการจ่ายหนี้ค้างชำระให้กับรัฐบาลออสเตรเลียก่อนที่จะได้รับวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องทำ Biometrics คือการพิมพ์หลักฐานลายนิ้วและสแกนม่านตาสำหรับการสมัครวีซ่าในครั้งนี้

ติดต่อเรา